Smluvní a platební podmínky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Posluchač dává jazykové škole souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely zasílání informací týkajících se kurzů (např. zasílání úkolů do hodin, e-learningového materiálů, změnách ve výuce) a dalších sdělení týkajících se nabídky služeb jazykové školy.

SKUPINOVÉ KURZY

 • Podmínkou přijetí do kurzu je vyplnění a odeslání on-line přihlášky, ústní dohoda či dohoda písemná (emailem) a zaplacení školného. Zaplacením školného posluchač souhlasí s podminkami kurzu, včetně kurzovného a storno podmínek.
 • Přednost mají ti zájemci, kteří kurz uhradí dříve.
 • Pokud nový posluchač po první hodině zjistí, že mu kurz svou náplní nebo obtížností nevyhovuje, může se odhlásit a bude mu vráceno školné. Zaplatí pouze administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Pokud však posluchač udělal rozřazovací test, kurz tedy odpovídá jeho znalostem, není možné z kurzu vystoupit a žádat vrácení školného.
 • Pokud posluchač z jakéhokoliv důvodu přestane kurz v průběhu školního roku navštěvovat, nevzniká mu právní nárok na vrácení školného, ani jeho poměrné části. Za závažný důvod se nepovažuje ani změna časových dispozic v osobním nebo pracovním životě posluchače.
 • Neúčast posluchače na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části školného.
 • Suplování v kurzu či výměna lektora není důvodem k reklamaci ze strany posluchače a neopravňuje jej k žádosti o vrácení školného.
 • Kurz se otevírá s minimálním počtem čtyř posluchačů. V případě menšího počtu posluchačů je realizace kurzu předmětem dohody (zvýšení školného, zkrácení počtu hodin či zrušení kurzu). Pokud se kurz zruší v důsledku, že tento požadavek není splněn, je kurzovné vráceno v plné výši všem přihlášeným.
 • V případě jednosemestrálních kurzů se školné hradí jednorázově. V případě dvousemestrálních kurzů se školné hradí před zahájením každého semestru.
 • Zápis do kurzu je možný během celého školního roku, je-li v kurzu volné místo. Posluchač zaplatí poměrnou část školného počínaje prvním dnem měsíce, ve kterém do kurzu nastoupil.
 • Pokud jazyková škola nebude moci z jakýchkoli důvodů dodržet stanovený rozsah výuky, mají posluchači nárok na vrácení poměrné části školného.

INDIVIDUÁLNÍ HODINY

 • Započetím kurzu - vyplněním přihlášky, ústní či písemnou dohodou - klient/klienti souhlasí s podmínkami výuky, včetně výše školného a storno podmínek.
 • Podmínky úhrady školného jsou domluveny individuálně s každým klientem.
 • Podmínkou započetí individuální výuky je úhrada kurzovného na minimálně 5 vyučovacích lekcí předem. Při fakturaci je minimální počet vyučovacích lekcí 10. Tyto lekce je nutno vyčerpat v období, na které byly předplaceny. Jedná-li se např. o výuku jedenkrát týdně, mělo by být 5 lekcí odučeno v průběhu 5 týdnů, respektive 10 týdnů v případě fakturace 10 vyučovacích lekcí.
 • Klient je oprávněn zrušit objednanou výuku jen v závažných a výjimečných případech, a to nejpozději ve lhůtě delší než 24 hodin před sjednaným začátkem výuky. Škola se vynasnaží najít pro klienta náhradní termín v případě zrušení hodiny. Podmínkou je, aby navrhovaný čas vyhovoval lektorovi a byla volná učebna.
 • Klient může požádat o přesun lekce na jiný den, než je sjednaný termín, pokud se v tento termín ze závažných důvodů nemůže na lekci dostavit. Podmínkou je, aby navrhovaný den a čas vyhovoval lektorovi a byla volná učebna. Tyto změny jsou možné jen ve výjimečných případech, pokud s klientem nebyla domluvena flexibilní doba vyučování.
 • V případě zrušení výuky ve lhůtě kratší než 24 hodin před sjednaným začátkem výuky je lekce zaúčtována jako by výuka proběhla.
 • Pokud klient žádá z osobních důvodů o zkrácení jednotlivé lekce, je hodina účtována jako by proběhla v celém rozsahu. Pokud to situace umožňuje (např. volná učebna, volná kapacita lektora), vyjde lektor klientovi vstříc a část hodiny nahradí v dalším termínu pravidelné lekce.
 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany jazykové školy, má klient nárok na náhradní lekci nebo vrácení peněz.

Způsob platby

Bankovním převodem

Posluchač uhradí celé školné bankovním převodem před zahájením kurzu.

V kolonce zpráva pro příjemce uvede posluchač jméno a příjmení

 • číslo účtu: 670100-2205350919/6210 (M-banka)
 • informace pro příjemce: jméno a příjmení

Složenkou na účet

 • číslo účtu: 670100-2205350919/6210 (M-banka)
 • informace pro příjemce: jméno a příjmení

Na fakturu

Platba na fakturu je možná na základě písemné objednávky podané před zahájením kurzu. Na objednávku je třeba uvést fakturační adresu firmy, její IČO, DIČ, jméno posluchače, za kterého bude platba provedena. Tuto objednávku je třeba opatřit razítkem a podpisem zaměstnavatele či oprávněné osoby. Faktura musí být uhrazena nejpozději jeden den před zahájením kurzu.

Adresát objednávky

 • PhDr. Sabina Pazderová
  Junácká 4/706
  779 00 Olomouc
  IČO: 69235473
 • číslo účtu: 670100-2205350919/6210 (M-banka)
 • zpráva pro příjemce: název firmy